Becky Lee

Sammy's Senior Portraits

Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011
Sammy Archival Inkjet Print, 2011